เศษกระดาษ

 • OCC
 • MIX
 • OIN
 • ONP
 • SWL
 • BLACK & WHITE
 • SOP
 • BBC
 • NCC
 • CUP STOCK

เศษกระดาษลังลูกฟูก หรือเศษกระดาษกล่องลังสีน้ำตาล
(11) Old Corrugated Containers (OCC)

ประกอบด้วยกระดาษลังลูกฟูกที่มีกระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลูกฟูก
ไม่ว่าจะเป็นกระดาษแผ่นเรียบที่ทำจากกระดาษคราฟต์หรือกระดาษแผ่นเรียบจากรีไซเคิล
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน................................................................1%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........5%

เศษกระดาษจับจั๊ว
(54) Mixed Paper (MP or MIX)

ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ จดหมายขยะ นิตยสาร กระดาษที่ผ่านการพิมพ์และการเขียน
และกระดาษอื่น ๆ จากโครงการที่อยู่อาศัย (เช่น การเคหะ ส่วนกลางของอพาร์ทเม้นต์
หรือจุดคัดแยกขยะ) ผ่านการคัดแยกและกระบวนการของศูนย์รีไซเคิล
ควรปราศจากกระดาษกล่องแข็งและลังสีน้ำตาล (ลังลูกฟูก, ถุงกระดาษคราฟต์,
กระดาษแข็งที่ใช้ทำกล่อง, กระดาษคราฟต์ที่ใช้ทำกล่องลัง)
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน.................................................................2%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน..........3%

เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ใหม่
(9) Over-Issue News (OI or OIN)

ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน, กระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิมพ์ไปแล้ว
ซึ่งมีสัดส่วนของสีและการพิมพ์ภาพไม่เกินเปอร์เซ็นต์ปกติ
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน.................................................................0%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน..........0%

เศษกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า
(8) Special News, De-ink Quality (#8 ONP)

ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ที่ถูกคัดแยกแล้ว, หนังสือพิมพ์ใหม่, ไม่ถูกแดดเผา, ไม่มีกระดาษโฆษณา,
หน้าว่าง, ส่วนที่พิมพ์เกิน และกระดาษอื่น ๆ นอกเหนือจากข่าว ซึ่งมีสัดส่วนของสีและการพิมพ์ภาพ
ไม่เกินเปอร์เซ็นต์ปกติ
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน................................................................0%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........1/4 จาก 1%

เศษกระดาษปอนด์ขาว
(40) Sorted White Ledger (SWL)

ประกอบด้วยกระดาษที่ไม่มีเคลือบผิว ผ่านการพิมพ์แล้วหรือยังไม่ผ่านการพิมพ์, เศษย่อย,
เศษจากการตัดโดยเครื่องตัดกระดาษ รวมถึงกระดาษอื่น ๆ ที่มีปริมาณเส้นใย
และสารตัวเติมใกล้เคียงกัน
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน................................................................1/2 จาก 1%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........2%

เศษกระดาษขาวดำ
Black and White Paper

ประกอบด้วยกระดาษที่ไม่มีเคลือบผิว ผ่านการพิมพ์แล้วหรือยังไม่ผ่านการพิมพ์, เศษย่อย,
เศษจากการตัดโดยเครื่องตัดกระดาษ รวมถึงกระดาษอื่น ๆ ที่มีปริมาณเส้นใย
และสารตัวเติมใกล้เคียงกัน
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน................................................................1%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........5%
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ส่วนใหญ่เป็นกระดาษขาวหรือกระดาษ A4 ที่ผ่านการพิมพ์บนด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านด้วยหมึกสีดำ
แต่อาจมีสีอื่น อย่างเช่น สีฟ้า สีเหลืองหรือสีม่วง ซึ่งโดยปกติจะต้องไม่เกิน 2-3% เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้สำหรับตลาดในประเทศไทย ความชื้นไม่เกิน 12% ตามมาตรฐานสากล

เศษกระดาษจากออฟฟิศ
(37) Sorted Office Paper (SOP)

ประกอบด้วยกระดาษจากสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสีขาวและกระดาษฟอกขาว ไม่มีเส้นใยที่ไม่ได้ฟอก
ซึ่งอาจรวมถึงกระดาษฟอกขาวที่ผ่านการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรือแฟกซ์ในจำนวนไม่มาก
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน................................................................1%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........5%

เศษกระดาษกล่องแข็ง หรือเศษกระดาษกล่องขาวเทา
(4) Boxboard Cuttings (BBC)

ประกอบด้วยเศษที่เหลือจากการตัดของกระดาษแข็งที่ใช้ในการผลิตกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
หรือกระดาษแข็งที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน............................................................1/2 จาก 1%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน..........................2%

เศษกระดาษตัดจากซองจดหมายสี
(33) New colored Envelope Cuttings (NCC)

ประกอบด้วยเศษกระดาษฟอกที่ถูกตัด หรือแผ่นกระดาษจดหมายสีที่ไม่มีการเคลือบ
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน................................................................0%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........2%
 •  

 

เศษถ้วยหรือแก้วกระดาษที่ผ่านการพิมพ์
(49) #2 Printed Bleached Cup Stock (#2 Cup)

ประกอบด้วยถ้วยหรือแก้วกระดาษที่ผ่านการพิมพ์ ขึ้นรูป หรือตัด
และกระดาษทำถ้วยหรือแก้วกระดาษที่ผ่านการเคลือบหรือไม่เคลือบที่เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์
กาวจะต้องเป็นกาวชนิดที่สามารถละลายน้ำได้ ปราศจากขี้ผึ้ง เคลือบโพลี
และสารเคลือบอื่น ๆ ที่ไม่ละลายน้ำ
 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน..............................................................0%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........1%

อ้างอิง:
Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI).  SCRAP SPECIFICATIONS CIRCULAR 2018 (Guidelines for Paper Stock: PS2018), หน้าที่ 26-31