เศษกระดาษลังลูกฟูก หรือเศษกระดาษกล่องลังสีน้ำตาล
(11) Old Corrugated Containers (OCC)

ประกอบด้วยกระดาษลังลูกฟูกที่มีกระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลูกฟูก
ไม่ว่าจะเป็นกระดาษแผ่นเรียบที่ทำจากกระดาษคราฟต์หรือกระดาษแผ่นเรียบจากรีไซเคิล

 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน........................................................1%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........5%

เศษกระดาษจับจั๊ว
(54) Mixed Paper (MP or MIX)

ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ จดหมายขยะ นิตยสาร กระดาษที่ผ่านการพิมพ์และการเขียน และกระดาษอื่น ๆ
จากโครงการที่อยู่อาศัย (เช่น การเคหะ ส่วนกลางของอพาร์ทเม้นต์ หรือจุดคัดแยกขยะ)
ผ่านการคัดแยกและกระบวนการของศูนย์รีไซเคิล ควรปราศจากกระดาษกล่องแข็งและลังสีน้ำตาล
(ลังลูกฟูก, ถุงกระดาษคราฟต์, กระดาษแข็งที่ใช้ทำกล่อง, กระดาษคราฟต์ที่ใช้ทำกล่องลัง)

 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน.......................................................2%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน..........3%

เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ใหม่
(9) Over-Issue News (OI or OIN)

ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน, กระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิมพ์ไปแล้ว
ซึ่งมีสัดส่วนของสีและการพิมพ์ภาพไม่เกินเปอร์เซ็นต์ปกติ

 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน.......................................................0%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน..........0%

เศษกระดาษหนัังสือพิมพ์เก่า
(8) Special News, De-ink Quality (#8 ONP)

ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ที่ถูกคัดแยกแล้ว, หนังสือพิมพ์ใหม่, ไม่ถูกแดดเผา, ไม่มีกระดาษโฆษณา, หน้าว่าง,
ส่วนที่พิมพ์เกิน และกระดาษอื่น ๆ นอกเหนือจากข่าว ซึ่งมีสัดส่วนของสีและการพิมพ์ภาพไม่เกินเปอร์เซ็นต์ปกติ

 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน.....................................................................0%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........1/4 จาก 1%

เศษกระดาษกล่องแข็ง หรือเศษกระดาษกล่องขาวเทา
(4) Boxboard Cuttings (BBC)

ประกอบด้วยเศษที่เหลือจากการตัดของกระดาษแข็งที่ใช้ในการผลิตกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
หรือกระดาษแข็งที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน........................................................1/2 จาก 1%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน..........................2%

เศษกระดาษจากออฟฟิศ หรือเศษกระดาษขาวดำ
(37) Sorted Office Paper (SOP)

ประกอบด้วยกระดาษจากสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสีขาวและกระดาษฟอกขาว ไม่มีเส้นใยที่ไม่ได้ฟอก
ซึ่งอาจรวมถึงกระดาษฟอกขาวที่ผ่านการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรือแฟกซ์ในจำนวนไม่มาก

 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน........................................................1%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........5%

เศษกระดาษตัดจากซองจดหมายสี
(33) New colored Envelope Cuttings (NCC)

ประกอบด้วยเศษกระดาษฟอกที่ถูกตัด หรือแผ่นกระดาษจดหมายสีที่ไม่มีการเคลือบ

 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน......................................................0%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........2%
 •  

 

เศษถ้วยหรือแก้วกระดาษที่ผ่านการพิมพ์

(49) #2 Printed Bleached Cup Stock (#2 Cup)

ประกอบด้วยถ้วยหรือแก้วกระดาษที่ผ่านการพิมพ์ ขึ้นรูป หรือตัด
และกระดาษทำถ้วยหรือแก้วกระดาษที่ผ่านการเคลือบหรือไม่เคลือบที่เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์
กาวจะต้องเป็นกาวชนิดที่สามารถละลายน้ำได้ ปราศจากขี้ผึ้ง เคลือบโพลี และสารเคลือบอื่น ๆ ที่ไม่ละลายน้ำ

 • สิ่งต้องห้ามไม่เกิน.....................................................0%
 • สิ่งเจือปนและสิ่งต้องห้ามรวมกันแล้วไม่เกิน.........1%

อ้างอิง:
Institute of Scrap Recycling Industries, Inc. (ISRI).  SCRAP SPECIFICATIONS CIRCULAR 2018 (Guidelines for Paper Stock: PS2018), หน้าที่ 26-31